Skip to content

privacy statement

IFSA privacy statement – compliant with Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), effective date May 25, 2018

(statement in dutch)

artikel 1. IFSA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zoals wachtwoordbeveiliging en beschermde en/of versleutelde opslag in een cloud, om uw persoonsgegevens te beschermen tegen inzage door onbevoegden, verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

artikel 2. IFSA zal uw persoonsgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt.

artikel 3. IFSA geeft te allen tijde inzicht in welke persoonsgegevens er van u worden bewaard en vernietigt uw persoonsgegevens wanneer u daar om vraagt. Stuurt u in dat geval een email naar privacy@ifsa.nl met daarin vermeld de persoonsgegevens die u verwijderd wilt hebben of een verzoek tot inzage in de door IFSA van u bewaarde persoonsgegevens.

artikel 4. IFSA doet – wanneer u IFSA verzoekt uw door IFSA beheerde persoonsgegevens in te zien of te vernietigen – alle mogelijke moeite om uw persoonsgegevens te zoeken, vinden en vernietigen. Echter, IFSA kan niet uitsluiten dat er bijvoorbeeld in geforwarde emails, colofons van opgeleverde of geraadpleegde documenten, etc., etc., namen en/of andere persoonsgegevens terug te vinden zijn. IFSA verwijst hiervoor expliciet naar artikel 1 en 2 voor de wijze waarop met eventueel achtergebleven informatie wordt omgegaan. Indien u op enig moment in door IFSA gevoerde communicatie naar uw mening ten onrechte uw naam en/of persoonsgegevens ziet, neemt u dan contact op via privacy@ifsa.nl en u krijgt dan inzage in welke persoonsgegevens van u worden bewaard en de wijze waarop dit gebeurt. Of deze gegevens zullen op uw verzoek alsnog vernietigd worden.

artikel 5. IFSA kan verzoeken tot inzage of vernietiging honoreren wanneer deze informatie voortkomt uit gerichte en directe communicatie tussen u en IFSA. Wanneer sprake is van verwijzing naar of het noemen van persoonsgegevens in opgeleverde of geraadpleegde documenten, etc., etc., die zich op in digitale en/of fysieke opslag van documenten van IFSA bevinden, kunnen deze documenten inclusief verwijzingen naar persoonsgegevens mogelijk vanwege het inhoudelijke zakelijke belang voor IFSA behouden blijven.

artikel 6. IFSA sluit opgeslagen persoonsgegevens uit die vanuit een derde partij ongevraagd aan IFSA zijn verstuurd: mochten er zich in deze communicatie persoonsgegevens bevinden, dan kunt u in dat geval geen aanspraak maken op medewerking door IFSA betreffende de in de AVG voorgeschreven behandeling van deze persoonsgegevens.